ADS


Breaking News

ลักษณะทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย

     ประเทศไทยได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 มาตั้งแต่ปี 2563 หลังจากนั้นประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค New Normal ที่ต้องมีมาตรการต่าง ๆ เข้ามาช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นกัน และเป็นเวลาเกือบปีแล้วที่ประเทศไทยต่อสู้กับโรคโควิด-19 ซึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีการศึกษาถึงสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทย แต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันได้มีการกลายพันธุ์ มีที่มาที่ไปอย่างไรและแตกต่างจากสายพันธุ์ทั่วไปที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
     ศ.ดร.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัย วช. ได้ทำการศึกษาและถอดรหัสสายพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์อังกฤษ ที่กำลังเป็นวาระใหม่ของวงการแพทย์ทั่วโลก

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #covid19