ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา Online เรื่อง “โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด-กลัววัคซีน-กลัวอด” 21 พ.ค.นี้

     📣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง “โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 
     ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
     กล่าวเปิดการเสวนา

ผู้ร่วมเสวนา
     ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
     ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
.
     นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
     อธิบดีกรมการแพทย์
.
     ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
     ดร. นณริฏ พิศลยบุตร
     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
.
และ ดำเนินรายการ โดย
     ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
     กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วช.
     พบกันวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
     เวลา 13.00-16.30 น.


     📍รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ
     ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom