ADS


Breaking News

งานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิต mRNA วัคซีน COVID 19

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตและพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คนไทยสามารถมีวัคซีนอย่างรวดเร็วเป็นลำดับแรกๆของโลก เมื่อสามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ โดยมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินงานในเชิงรุก ทั้งการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศ และร่วมมือกับต่างประเทศในการใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยพัฒนาวัคซีน ที่รู้จักกันในชื่อ mRNA โดย ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือ วช. ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19