ADS


Breaking News

ขอแสดงความยินดี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "คณะกรรมการบริหารของสภาวิจัยโลก (Global Research Council: GRC)"

     ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "คณะกรรมการบริหารของสภาวิจัยโลก (Global Research Council: GRC)"

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของสภาวิจัยโลก (Global Research Council: GRC) จากการประชุม GRC ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เนื่องในโอกาสที่ตำแหน่งผู้แทนจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่างลง 1 ตำแหน่ง

     อนึ่ง คณะกรรมการบริหารของ GRC ประกอบไปด้วยผู้แทนจากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชีย-แปซิฟิก ภูมิภาคละ 3 ตำแหน่ง ผู้แทนจากภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา (Sub-Saharan Africa) จำนวน 2 ตำแหน่ง และภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East and North Africa: MENA) จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของ GRC รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน GRC Executive Support Group และ Executive Secretary ตลอดจนให้ความเห็นเอกสารหรือข้อกำหนดที่สำคัญของ GRC โดย ดร. วิภารัตน์ฯ ได้ให้ถ้อยแถลงในการส่งเสริมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการให้ทุนวิจัย การแบ่งปันข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice) และการทำงานร่วมกันแบบพหุภาคีระหว่างหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาคต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค