ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,481 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 123,066 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,644 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 951 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 12 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 874 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 31,120 ราย) 

เสียชีวิตรวม 735 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 79,504 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,868 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,827 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

3,469 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,758) ปริมณฑล (1,049) จังหวัดอื่น ๆ (662)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่นนทบุรี(1)  และสระแก้ว(11)  

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศอียิปต์ 1 ราย

- จากประเทศกัมพูชา 11 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 165.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 146.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.3) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,214 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 602,616 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 259,269  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 22.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87.2

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 91 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 114 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,183 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 492,302  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 6,806 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 23,697 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 164  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,751 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 1,009 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 119 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 39 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม