ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมลงทะเบียน การแถลงการดำเนินงานและความร่วมมือ “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ในวันที่ 27 พ.ค. 64

ขอเรียนเชิญร่วมลงทะเบียน 🖋
การแถลงการดำเนินงานและความร่วมมือ “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
📍การเสวนา เรื่อง “เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย และการเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

📍การแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19”
  โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

📍แถลงนโยบายและผลงาน อว. วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

📍วีดีทัศน์ ระบบติดตาม-ตรวจสอบ-ย้อนกลับ “โซ่ความเย็น” วัคซีนโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจ

📍แถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน Covid-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา” 

📍พิธีส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม” 

📍การเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ประเด็นศึกษา Covid-19”

📍การนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การป้องกัน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสถานการณ์อันเนื่องมาจาก Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์
     Zoom

     Facebook Live