ADS


Breaking News

อว.ลดค่าบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ Covid-19

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อว.
ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ Covid-19
ลดค่าบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- ค่าใช้บริการพื้นที่/ห้องประชุม - ฟรี
- ค่าสาธารณูปโภค - ลถ 50%
- ค่าใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบ/โรงงานต้นแบบ - ลถ 50%

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
ขอรับคำปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติม
- อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) คุณอมรฤทธิ์ อินต๊ะ โทร. 080-1265622
- อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) คุณจุฑาพร แก้วพลงาม
โทร. 081-3800150
- อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) คุณอรุณกมล โยธานัก โทร. 081-9900092
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1313