ADS


Breaking News

ไอคอนสยาม และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค พร้อมแถลงข่าว "ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน"

     โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้า เพิ่มจุดฉีดวัคซีน ภายนอกโรงพยาบาล ณ ไอคอนสยาม และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร อาทิ ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มอาชีพเสี่ยง โดยสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดฉีดนอกโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สามารถยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
     ทั้งนี้กำหนดให้มีการแถลงข่าว "ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ ICONSIAM ร่วมแถลงข่าว