ADS


Breaking News

ผบช.ภ.5 ผู้นำต้นแบบ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ดำเนินการต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้ลูกน้อง

     ผบช.ภ.5 เป็นผู้นำหน่วยต้นแบบในการดำเนินการตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยใช้พื้นที่สวนและพื้นที่นาในบ้านพักส่วนตัว ปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

     15 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ดำเนินการตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ที่บ้านส่วนพักส่วนตัว ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ได้นำบุคคลในครอบครัว และผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เวลาว่างในวันหยุดราชการเตรียมดิน ไถนา ดำนา เพื่อปลูกข้าว ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

     โดยในปีนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น ซึ่งถือเป็นฤดูแห่งการเพาะปลูก ดังนั้นในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการ จึงได้นำบุคคลในครอบครัวและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปลูกต้นข้าว และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด 

     โดยในทุกๆปีจะนำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานในครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

     ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว