ADS


Breaking News

ชาวสาธิตกรุงเทพธนฯ ร่วมจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค หวังปลูกฝังอัตลักษณ์อันงดงาม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้ชาวสาธิตกรุงเทพธนฯ
     เพราะต้องการที่จะปลูกฝังขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมแบบไทยๆ ความเป็นมาของประเทศไทย และภาษาไทยให้เด็กๆ อย่างเหนียวแน่น ตั้งแต่วัยเยาว์ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เด็กๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้ง ไทย, อังกฤษ และ จีน อย่างมืออาชีพ จึงได้จัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ขึ้น
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีแต่ละภาค ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ซุ้ม 4 ภาค โดยแยกความรับความรับผิดชอบ ภาคเหนือ นักเรียนและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6, ภาคกลาง นักเรียนและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3, ภาคใต้ นักเรียนและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 EP, ภาคอีสาน นักเรียนและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมทั้งยังมีการละเล่นพื้นบ้านของไทย 4 ภาค และการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่อีกด้วย
     กิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ เด็กๆ ทุกคน ได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าอัตลักษณ์ความงดงามอย่างไทย อย่างการละเล่นไทยโบราณ อาทิ มอญซ่อนผ้า, รีๆ ข้าวสาร, ขี่ม้าก้านกล้วย, งูกินหาง และยังได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งยังได้ร่วมพิธีวันขึ้นปีใหม่ไทยของเราในวันสงกรานต์ อย่างการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร่วมแต่งกายย้อนยุคกันอย่างสวยงาม
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th