ADS


Breaking News

การรถไฟฯ ประกาศปรับแผนให้บริการเดินรถชั่วคราว 30 เม.ย. - 31 พ.ค. นี้ เหตุโควิด19

การรถไฟฯ ประกาศปรับแผนให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงมีขบวนรถให้บริการแก่ผู้โดยสารทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ พร้อมแจ้งผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา

     นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยงดการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) รวมทั้งสิ้น 121 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  

     อย่างไรก็ตาม ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสาร การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้ไม่กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) มากถึง 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง 

     ส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง 

    สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้ 

   1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์

     สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

    สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน

ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

     สายใต้ จำนวน 6 ขบวน

ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ

ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ


      2. ขบวนรถเชิงสังคม

     สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ - รังสิต - หัวตะเข้

ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

 

     สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ – สุรินทร์ – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – แก่งคอย – กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย – นครราชสีมา – หนองคาย

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา – อุบลราชธานี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – บัวใหญ่ – นครราชสีมา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย – ขอนแก่น – แก่งคอย

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย – บัวใหญ่ – แก่งคอย

 

     สายใต้ จำนวน 22 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี

ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก -  ธนบุรี

ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ – หัวหิน – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี

ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก - สุราษฎร์ธานี

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี

     สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน

ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา

ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

     สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 16 ขบวน

ขบวนรถที่ 4304/4305  

ขบวนรถที่ 4306/4307  

ขบวนรถที่ 4310/4311  

ขบวนรถที่ 4312/4313  

ขบวนรถที่ 4324/4325  

ขบวนรถที่ 4328/4329  

ขบวนรถที่ 4342/4343

ขบวนรถที่ 4344/4345

     สายแม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน

ขบวนรถที่ 4380/4383

ขบวนรถที่ 4386/4387

+++++++++++

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4541133589234810/?d=n