ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง เร่งลงพื้นที่ รพ.สนาม 5 แห่ง มอบเครื่องใช้จำเป็น เสริมกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เร่งส่งต่อน้ำใจไทย.. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสมทบโรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง พร้อมส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ..สู้ภัยโควิด-19
     วันนี้ (วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์  นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ประกอบด้วย หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร   กาแฟ และโอวัลติน 3 in 1 นมถั่วเหลือง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป(ชนิดถ้วย) หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่โรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 เขตบางบอน  ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา หรือ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2  เขตหนองจอก   โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ในโครงการ“ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม โดยมูลนิธิฯ ได้มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment)  จำนวน 200 ชุด แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เพิ่มอีก 1 รายการ รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น  345,564 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์แต่ละแห่ง ได้แก่ ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  พญ.ณัฐนรี โชควิริยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ 1 นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และนางสาวสกุลนา ประเสริฐศักดิ์  นักรังสีการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยอาสาสมัครศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) นายสัญญา พรนารายณ์  นายสดใส โรจนวิชัย (สดใส รุ่งโพธิ์ทอง) นางสาวพัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ (เกรซ-พัชร์สิตา) นายปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา) และ นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว-พัชรมัย) ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน  เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท
## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน