ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่มงบ 3.8 ล้าน ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 รวม 10 จังหวัด

     ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 7 เมษายน 2564  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จัดทีมเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช และน้ำพริก แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด  ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรสงคราม ระยอง กาญจนบุรี เชียงราย ตาก ตราด และเพชรบุรี รวม 9,500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมทั้งจัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนนำทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชียงราย ตาก และเพชรบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐ และสมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี พร้อมด้วย ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์  อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
    โดยในวันนี้ (วันที่ 7 เมษายน 64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จัดทีมเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพบรรจุหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวม 500 ชุด พร้อมทั้งมอบหมายให้นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยา โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ นิพันธวงศ์กร ประธานสหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี และคณะเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
    การดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ประสานหน่วยงานรัฐในพื้นที่แต่ละแห่ง และปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ
 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน  เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท
## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน