ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊งรุก “สร้างชีวิต” มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน พร้อมมอบจักรยานให้โรงเรียนในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรุก “สร้างชีวิต”  มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน พร้อมมอบจักรยานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
     วานนี้ (วันที่ 30 มีนาคม 64 เวลา 14.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ นายสุรพงศ์  เสรฐภักดี  กรรมการและรองเหรัญญิก และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 ครัวเรือน รวมมูลค่า 202,040 บาท(สองแสนสองพันสี่สิบบาทถ้วน)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ รวมถึง ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์  อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และนางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊-อัญชลี) อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมพูนเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
     และในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อ.บึงสามัคคี โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี อ.บึงสามัคคี โรงเรียนบ้านดงเจริญ อ.ทรายทองวัฒนา โรงเรียนบ้านหนองโมก อ.คลองขลุง และโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์  อ.ปางศิลาทอง รวม 50 คัน คิดเป็นมูลค่า 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง  
รวมงบประมาณการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 266,540 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
     การดำเนินการ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยในพ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนในจังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหมด 17 จังหวัด เป็นจำนวนครัวเรือน  98 ครัวเรือน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน  1,288,712 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) และในปีพ.ศ. 2564 นี้  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมการพัฒนาชุมชน  กำหนดให้เป็นการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 17  จังหวัด ได้แก่  อุทัยธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์  กำแพงเพชร  สุโขทัย  ตาก  ลำพูน  ลำปาง  น่าน  แพร่   พะเยา  เชียงใหม่ เชียงราย  และ แม่ฮ่องสอน  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น  จำนวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
    กว่า 111 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ รวมทั้งการมอบโอกาสทางอาชีพ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน  ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิตต่อไป
     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ## 
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418 #ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน