ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 7 เม.ย.64 เวลา 7.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ณ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 8 - 58 ug/m3
อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม