ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,871 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 63,570 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,830 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 34 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,874 ราย) 
เสียชีวิตรวม 188 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 35,394 ราย(55.68%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 992 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 27,988 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,864 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(689) ปริมณฑล (329) จังหวัดอื่น ๆ (846)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4)  ชลบุรี(2) และ นราธิวาส(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 2  ราย
- จากประเทศอินดีย 2 ราย
- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
- จากประเทศฮังการี 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 150 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 127.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,604 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 588,337  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 18 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 379,459 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 135 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,790 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 26 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 401,593 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,142 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,761 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 88 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 604 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 554 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม