ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,458 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 46,643 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,346 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 108 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,814 ราย) 
เสียชีวิตรวม 110 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 29,371 ราย(62.97%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 413 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 17,162 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,454 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(365) ปริมณฑล(205) จังหวัดอื่นๆ (884) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศญี่ปุ่น 3 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 143 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 121.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60,317 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 582,456  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 294,290 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 106 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,644 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 379,473 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,341 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,444 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 49 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 60 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 11 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม