ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,547 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 40,585 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,316 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 228 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 19,980 ราย) 
เสียชีวิตรวม 99 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,570 ราย(70.40%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 90 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 11,916 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,544 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(279) ปริมณฑล(457) จังหวัดอื่นๆ (808) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1) และรอประสาน(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศโอมาน  2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 140 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 119 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81,773 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 579,942  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 233,943 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 110 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,617 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 370,528 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,551 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,480 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 38 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม