ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 35,910 ราย
(เพิ่มขึ้น 1,335 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 789 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 537 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 18,716 ราย) 

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,322 ราย(78.87%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 34 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,491 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,335 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(351) ปริมณฑล(98) จังหวัดอื่นๆ (877) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(6) และ สงขลา(3) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย  3 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2  ราย
- จากประเทศอินเดีย  1 ราย
- จากประเทศบังคลาเทศ  1 ราย
- จากประเทศเนปาล  1 ราย
- จากประเทศรัสเซีย  1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 138 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.97 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 111 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77,720 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลกอยู่ที่ 577,179  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 185,248 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 112 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,596 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 10 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 363,940 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,767 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,696 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 33 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม