ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 13 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 34,575 ราย
(เพิ่มขึ้น 965 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 654 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 302 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 18,179 ราย) 

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,288 ราย(81.82%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 40 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,190 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
965 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(197) ปริมณฑล(115) จังหวัดอื่นๆ (653) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(6) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1  ราย
- จากประเทศปากีสถาน  1 ราย
- จากประเทศอินเดีย  1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี  1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย  5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 137 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 110  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,522 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 576,298  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160,694 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 112 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,596 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 362,173 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,317 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,515 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม