ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 33,610 ราย
(เพิ่มขึ้น 985 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 634 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 346 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 17,877 ราย) 

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,248 ราย(84.05%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 34 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5,265 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
985 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(142) ปริมณฑล(163) จังหวัดอื่นๆ (680) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
- จากประเทศสวีเดน  1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 136.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 109.8  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.4)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,864 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 575,829  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,914 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 113 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,576 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 360,856 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,739 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,238  ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 29 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 51 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม