ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 10 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 31,658 ราย
(เพิ่มขึ้น 789 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 522 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 259 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 17,097 ราย) 

เสียชีวิตรวม 97 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,161 ราย(88.95%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 33 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,400 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
789 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ(179) ปริมณฑล(105) จังหวัดอื่นๆ (484) อยู่ระหว่างสอบสวน(21)
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(3)  สมุทรสาคร(1) นนทบุรี(2) ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศรัสเซีย  3 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร  1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศโอมาน 1 ราย
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย
- จากประเทศแคนาดา  1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 135 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 108.8  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.5)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 85,368 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 574,840  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144,829 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 92
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 113 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,558 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 357,607 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,854 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,604  ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 2 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม