ADS


Breaking News

อว. เผย 98.14% ของคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว (25 เม.ย. 64)

อว. เผย 98.14% ของคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว

(25 เมษายน 2564) 

     ตามที่มีการระบาดของโรคโควิตเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) แบบเรียลไทม์ ติดตามประเมินการใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วงนี้อัตราการใส่หน้ากากอนามัยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

     "ปัจจุบัน มีผู้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง สูงถึง 98.14% เทียบกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งเคยลดลงต่ำสุดถึง 91.62% ในช่วงเดือนมีนาคม" ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าว

     การระมัดระวังตัวโดยใส่หน้ากากอนามัยได้เพิ่มมากขึ้นมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม หลังมีข่าวเหตุการณ์ระบาดเป็นระยะ เริ่มจากคลัสเตอร์ตลาดบางแค คลัสเตอร์สถานบันเทิง และต่อมาเกิดการระบาดในวงกว้าง ซึ่งทำให้มีคนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่ไม่ถูกต้องที่เคยสูงถึง 8.38% ลดลงเหลือเพียง 1.86% หรือเท่ากับลดลงกว่า 4.5 เท่า  

     เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเอไอโดยละเอียดแล้ว ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานว่า "ประชาชนมีความระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตามช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ก็ยังมีอัตราส่วนการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าช่วงวันทำงาน รวมทั้งในบางบริเวณของ กทม. ยังมีผู้ใส่หน้ากากอนามัยไม่มากนัก ซึ่งจะต้องเข้าไปกำกับดูแลรายละเอียดในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้นเป็นกรณีด้วย"

     การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เอไอมาสต์ ปัจจุบันมีการเฝ้าระวังการใส่หน้ากากอนามัยใน 30 เขตทั่วกรุงเทพฯ จากข้อมูลล่าสุดในวันที่ 22 เมษายน 2563 พบว่าเขตยานนาวา มีประชาชนผู้สัญจรใส่หน้ากากถูกต้องเพียง 84% หรือมีผู้ไม่ใส่หน้ากาก/ใส่ไม่ถูกต้อง สูงถึง 1 ใน 6 คน ส่วนเขตคลองสานมีอัตราการใส่หน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย 1 ใน 15 คน ส่วนเขตอื่นๆ มีอัตราการใส่หน้ากากถูกต้องสูงกว่า 95% ทั้งสิ้น

     "แม้ในช่วงนี้การใส่หน้ากากอนามัยดีขึ้นมาก แต่ขอความร่วมมือทุกคน ระมัดระวังตัวอย่างสูงสุด โดยขอให้อัตราการใส่หน้ากากอนามัยสูงเป็น 100% ในทุกพื้นที่" ปลัดกระทรวง อว. กล่าวสรุป

     แหล่งข้อมูล: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอ AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย พัฒนา โดยคณะผู้วิจัยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์ 

     สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#อว. 

#โควิด

#AI Mask