ADS


Breaking News

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับการให้บริการ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม)
The Thai Red Cross AlDS Research Centre
คลีนิคนิรนาม
ANONYMOUS CLINIC
เรียน ผู้รับบริการ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับการให้บริการดังนี้
ㆍงดการตรวจรักษาหูดหงอนไก่
ㆍงดการตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปากทวารหนัก
ㆍงดฉีดวัคซีนผู้รับบริการรายใหม่
ㆍรับการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะที่มี
นัดล่วงหน้าเท่านั้น โทร. 062-7269900
บริการอื่นๆ ให้บริการตามปกติ
ปิดพักเที่ยงทุกบริการ เวลา 12.00-13.00 น.
โทรปรึกษาอื่นๆ 066-1233113 หรือ line @486tuxwa
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่