ADS


Breaking News

คลีนิคนิรนาม สภากาซาดไทย ปรับการให้บริการ เนื่องจากโควิด-19

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาซาดไทย (คลินิคนิรนาม)
ANONYMOUS CLINIC
The Thai Red Cross AlDS Research Centre
เรียน ผู้รับบริการ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับการให้บริการดังนี้
- งดการตรวจรักษาหูดหงอนไก่
- รับการตรวจรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เฉพาะที่มีนัดล่วงหน้าเท่านั้น
โทรปรึกษา และทำนัดล่วงหน้า
062-7269900
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่