ADS


Breaking News

ศึกษาดูงาน “การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์”

     วันที่ 8-9 มีนาคม 2564  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิสัตว์ ในคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์” ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     คณะอนุกรรมการธิการฯ ชุดดังกล่าวที่ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณสรชัด สุจิตต์ ประธานอนุกรรมาธิการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณคุณากร  ปรีชาชัยชนะ รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณนิติพล  ผิวเหมาะ รองประธานคณะอนุกรรมการ คนที่สาม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รศ.ดร.สพ.ญ.นันทริกา ซันซื่อ อนุกรรมาธิการ คุณแสงเดือน ชัยเลิศ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ คุณสิริรัตน์  จารุวัสตร์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ รศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ และดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมเดินทางไปด้วย

     สำหรับพื้นที่ที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิเช่น  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ (Elephant Smart Early Warning System) ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ  ตำบลลาดกระทิง ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขต  เป็นต้น โดยได้รับฟังข้อมูลจากพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของความคิดเห็นข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว จะมีการนำเสนอแนะในการแก้ไขเรื่องช้างป่า ต่อไป