ADS


Breaking News

TCEB ผนึกพันธมิตรไทย – จีน จัดงานสัมมนา GTEC เชื่อมผู้ประกอบการกับ Platform E-Commerce จีน ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤติไวรัสโควิด ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อตลาดในประเทศและต่างประเทศเกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง มีเพียงหนึ่งประเทศที่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤติได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งยังรักษาเสถียรภาพของกำลังซื้อจากตลาดภายในที่สูงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังซื้อบน Platform E-Commerce นั้นคือ กำลังซื้อจากตลาดจีน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน จึงได้ร่วมกับพันธมิตรเกิดเป็นโครงการประชุมสัมมนานานาชาติเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ GTEC งานสัมมนาจับคู่ทางการค้าเชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทยและของประเทศ CLMV กับ Platform E-commerce จากจีน เพื่อเป็นการต่อยอดในการเพิ่มช่องทางขายและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิด

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC เกิดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กลไก MICE ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและ MICE บนระเบียงเศรษฐกิจ GMS สู่การเชื่อมโยงในรูปแบบระเบียงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Corridor) โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV เข้ากับ Platform Ecommerce จากจีน โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐของไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงภาคเอกชนภายใต้สังกัดกระทรวง และ Platform E-Commerce รายใหญ่จากจีน อาทิ Qizuan Zhixin (Tianjin) Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการถ่ายทอด Online ให้ผู้ประกอบการได้รับชมตลอดทั้งงาน โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม ณ C ASEAN โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “มุมมองและโอกาสของผู้ประกอบการกับการเชื่อมโยงการค้า Online บน Platform E-commerce ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” การบรรยายหัวข้อ “China Before and After COVID-19” การเสวนาหัวข้อ “มุมมองโอกาสปัญหาและอุปสรรคของสินค้าและบริการสู่ตลาด E-commerce ” การแบ่งห้องสัมมนา Online ใน 5 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ Food, Non – Food, Health & Beauty, Souvenir และ Travel & Mice เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมไปถึงการแนะแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมความต้องการบริโภคของตลาดจีน หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด การนำเสนอ Platform E-commerce จากจีน ได้แก่ Qizuan Zhixin (Tianjin) Tiktok, TMall, Taobao, Kuaishou, Pinduoduo และ udo รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ทางการค้าและ Clinic ให้คำปรึกษา Platform E - Commerce จากจีน โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ในวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.gtecstoreonline.com

โครงการประชุมสัมมนาฯ GTEC ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแนะแนวให้แก่ผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์โควิด ได้มีโอกาสใช้เป็นช่องทางในการขาย รวมถึงต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากจีน รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สินค้า บริการ ทั้งสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ รองรับการกลับมาของกลุ่มเป้าหมายจากจีนหลังสถานการณ์โควิดกลับเข้าสู่สภาวะคลี่คลายลง จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เพื่อฟังการแนะแนวทางการปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของสินค้าและบริการของผู้ซื้อกำลังซื้อสูงจากตลาด E-Commerce จีนสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  www.gtecstoreonline.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย