ADS


Breaking News

ครูเอิร์น-จิรวรรณ เผย! บริหาร ‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ ด้วยหัวใจความเป็นแม่

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ บริหารด้วยหัวใจคนเป็นแม่

อะไรที่อยากทำให้ลูก ก็จะอยู่ที่โรงเรียนทั้งหมด

     บริหารโรงเรียนด้วยหัวใจของคนเป็นแม่ อะไรที่อยากทำให้ลูก ก็จะอยู่ที่โรงเรียนทั้งหมด อยากให้โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีเป็นโรงเรียนคุณภาพในทุกด้าน ให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมี EQ รู้จัก ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึง ม. 6

     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ถือเป็นจุดกำเนิดของความรัก ความเอาใจใส่ จากแนวคิด โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของลูก เราต้องการให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตที่มีคุณภาพทุกด้าน ที่สร้างเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคม ให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมี EQ รู้จัก ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงม. 6 สิ่งที่สำคัญก็คือการมีคุณธรรมในจิตใจและเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม ตอนนี้ลูกทั้งสองของเอิร์น พี่ดี ด.ช.ดวงดิช ชัยรุ่งเรือง และ น้องดวิณ ด.ช.ดวงเดช ชัยรุ่งเรือง ก็เรียนที่นี่ เราก็มุ่งหวังให้ลูกๆ เจริญเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่งในแบบของเขา เราจึงต้องการให้การศึกษาในแนวทางเดียวกันกับลูกๆ หลานๆ ทุกคนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี 

     จุดเด่นของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพฯธนบุรี คือ การมุ่งเน้นสอน 3 ภาษา คือ ไทย-จีน-อังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ซึ่งเรามองว่า ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงเลือกที่จะเปิดเป็น อิงลิช โปรแกรม (English program) โดยสอนภาษาอังกฤษในวิชา อังกฤษ (English), คณิตศาสตร์ (Math), วิทยาศาสตร์ (Science), พละศึกษา (Physical education), ศิลปะ (Art), คอมพิวเตอร์ (Computer) สอนภาษาจีนในวิชาภาษาจีน ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ เราจะสอนเป็นภาษาไทย รวมถึงวิชาภาษาไทยที่ยังเข้มข้นอยู่ ดังนั้นเด็กๆ ของเรา ก็จะมีความเข้มแข็งในด้านภาษาไทยอยู่แล้ว รวมถึงได้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพิ่มขึ้น เพราะเราจะปลูกฝังเรื่องการรัก ภาษาตั้งแต่เตรียมอนุบาล ซึ่งครูที่สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของเรา ก็จะเป็น Native Speaker ดังนั้นคุณครูก็จะเข้าใจความต้องการและทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับการสอนเด็กๆ ให้เด็กสนใจในการสอนคำศัพท์ ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติจริงๆ 

     “ทุกวันนี้เอิร์นจะใช้ใจของความเป็นแม่เป็นหลัก ในการกำหนดนโยบาย เด็กๆ มีปัญหาก็เข้ามาปรึกษาเราได้ เราก็จะให้ความรักความเข้าใจเป็นบรรทัดฐาน  เอิร์นบริหารโรงเรียนด้วยหัวใจของคนเป็นแม่ อะไรที่อยากทำให้ลูก ก็จะอยู่ที่โรงเรียนทั้งหมดค่ะ”

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th