ADS


Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนฯ สอนปลูกมะเขือเทศ ให้ นร.เรียนรู้ปฏิบัติจริง

เพราะการเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำจริง

สาธิตกรุงเทพธนฯ สอน นร.ปลูกมะเขือเทศ

     การให้นักเรียนได้ลงมือทำจากของจริง เป็นการเสริมสร้างความสามารถต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สอดแทรกไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่มุ่งเน้นให้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  “เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน”

     วันนี้ น้องๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จึงได้มีความสุขกับการเรียนรู้ ที่เน้นการลงมือทำ และกระบวนการหาคำตอบด้วยตัวเอง ฝึกทักษะ สำรวจ และเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้พืชและสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็กๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ในการปลูกและการดูแลต้นมะเขือเทศ  ตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะเมล็ด ได้ต้นอ่อน ต้นโต ต้นออกดอก ออกผลสีเขียว จนเป็นผลสีแดง

     การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในครั้งนี้ จะทำให้ นร. เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของพืช สี รูปร่าง  ส่วนประกอบ การขยายพันธ์ การดูแลรักษา และการปลูก และมีความคิดรวบยอด (Main concept) ทำให้รู้ว่า พืชนั้นมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น มีกลิ่น, สี, ผลที่แตกต่าง และพืชยังให้ประโยชน์แก่เรามากมาย 

     ซึ่งสาระการเรียนรู้   (Sub concept/topic) เพื่อให้เด็กๆ สามารถบอกชนิดและประเภทของพืชต่าง ๆ ได้ รู้จักส่วนประกอบของพืช และประโยชน์ของพืช ทำให้ นร. เป็นคนใฝ่เรียนรู้ มีวินัย กล้าแสดงออก มุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

     สำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้   (Learning objectives) ทำให้เด็กๆ สามารถบอกประเภทและลักษณะของพืชได้ รู้จักส่วนประกอบสำคัญของพืช สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักวิธีการปลูก การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ของพืช รวมทั้งการทำกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเอง

     การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th