ADS


Breaking News

เพราะการลงมือทำด้วยตัวเอง เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ สาธิตกรุงเทพธนฯ เสริมสุขสนุก ด้วยดอกไม้รอบตัว

สาธิตกรุงเทพธนฯ เน้นการลงมือทำด้วยตัวเอง

ให้นร.มีความสุขกับเรียนรู้ประโยชน์ของดอกไม้

     เพราะเข้าใจความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่ ที่ในแต่ละวันลูกๆ ต้องใช้เวลาอยู่โรงเรียนมากเป็นที่ 2 รองจากบ้าน ที่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เราจึงทำให้เป็นที่ที่ลูกๆ จะมีความสุข สนุก มีจินตนาการ พัฒนาทั้ง EQ และ IQ และ เสริมสร้างทักษะ ทั้งการเข้าสังคม และทักษะทางด้านวิชาการ 

     ตามนโยบายหลักของ ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่มุ่งเน้นให้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  “เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน” วันนี้ น้องๆ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จึงมีความสุขกับการเรียนรู้ ที่เน้นการลงมือทำ และกระบวนการหาคำตอบด้วยตัวเอง ฝึกทักษะ สำรวจ และเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ดอกไม้กับผีเสื้อ เรื่อง ประโยชน์ของดอกไม้ โดยผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของดอกไม้, สี, รูปร่าง, ส่วนประกอบ, การขยายพันธ์, การดูแลรักษา และการปลูก ทำให้เกิดความคิดรวบยอด (Main concept) โดยดอกไม้นั้นมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น มีกลิ่น, สี, กลีบดอกที่แตกต่าง ดอกไม้ให้ประโยชน์แก่เรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประดับให้สวยงาม, การทำเป็นน้ำหอม, การใช้รับประทาน และใช้แทนสีผสมอาหาร

     สำหรับ สาระการเรียนรู้   (Sub concept/topic) เพื่อให้เด็กๆ สามารถบอกชนิดและประเภทของดอกไม้ต่างๆ ได้ รู้จักส่วนประกอบของดอกไม้ และรู้จักประโยชน์ของดอกไม้ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เกิดการใฝ่เรียนรู้, มีวินัย, กล้าแสดงออก และ มุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย/วิทยาศาสตร์ปฐมวัยนั้น ก็คือการให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

     จุดประสงค์การเรียนรู้   (Learning objectives) ในหน่วยการเรียนนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกประเภทและลักษณะของดอกไม้ได้ รู้จักส่วนประกอบสำคัญของดอกไม้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักวิธีการปลูก การอนุรักษ์ และการขยายพันธุ์ของดอกไม้ รวมทั้งยังสามารถทำกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

     กิจกรรมในครั้งนี้ คือ เรื่องประโยชน์ของดอกไม้  ดอกไม้บางชนิดสามารถกินได้ เช่น ดอกบัว, ดอกอัญชัน, ดอกเข็ม เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ ยังได้ร่วมกันทำแซนวิชดอกไม้ โดยไปเก็บดอกไม้ปลอดสาร ที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงของเรา แล้วนำมาทำแซนวิชรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยอีกด้วย