ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง รุดลงพื้นที่หนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้ครัวเรือนยากจน จ.พิจิตร และนครสวรรค์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเร่งสนับสนุนการประกอบอาชีพ สร้างชีวิตแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์

     วานนี้ (16 มีนาคม 64) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วย นายสุรพงศ์  เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก นำทีมสังคมสงเคราะห์ เร่งเดินสายภาคเหนือ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตร และนครสวรรค์  จำนวน 17 ครัวเรือน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 204,990 บาท (สองแสนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร และ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

     การดำเนินการ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณาครัวเรือนยากจนให้ได้รับวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จำนวน 98 ครัวเรือน และดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์แล้วในปี 2563 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน  1,288,712 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)

     และในปีงบประมาณ  2563  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 17  จังหวัด ได้แก่  อุทัยธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์  กำแพงเพชร  สุโขทัย  ตาก  ลำพูน  ลำปาง  น่าน  แพร่   พะเยา  เชียงใหม่ เชียงราย  และ แม่ฮ่องสอน  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น  จำนวน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

     กว่า 111 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ รวมทั้งการมอบโอกาสทางอาชีพ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน  ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิตต่อไป

     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือขงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ## 

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418 #ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน