ADS


Breaking News

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” มอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ รพ.สมุทรสาคร หนุนภารกิจต่อเนื่อง

     วานนี้ (วันที่ 12 มีนาคม 64 เวลา 10.30 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยทีมงานสังคมสงเคราะห์ นำข้าวสาร 1,250 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จสำเร็จรูป 3,600 ซอง  และหน้ากากอนามัย 12,500 ชิ้น  รวมงบประมาณเป็นเงิน 40,800 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ที่ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามอบต.ท่าทราย โรงพยาบาลสนาม "วัฒนาแฟคตอรี่" เฟส 2  โรงพยาบาลนครท่าฉลอม  และ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์บุญรักษ์ พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” โดยการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” โดยการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน  เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท
## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน