ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 31 มี.ค.64 เวลา 7.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ณ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง  2 - 32 ug/m3 
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง   
#DustBoy #pm2_5 

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม