ADS


Breaking News

วช. ผสาน พม. ชูนวัตกรรมช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มอบ “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุ”

วช. ร่วมมือ พม. ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ส่งมอบนวัตกรรม “แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุ” 
     จากสถานการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ และการแพร่ระบาดที่ขยายในวงกว้าง มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยผลการศึกษาวิจัย พบว่าอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค COVID-19 จะพบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อและเสียชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ COVID-19 
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบาง จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมด้านคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ศาสตราจารย์ ตร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ และทีมผู้วิจัย สาธิตและทศสอบระบบ
แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์และผู้สูงอายุ
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบตีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนพิการ และผู้อายุได้รับการบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
     วันนี้ (18 มีนาคม 2564) จะเป็นการส่งมอบนวัตกรรมแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สำหรับงานทางการแพทย์ และผู้สูงอายุ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ วช. ให้การสนับสนุน และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริง โดยนวัตกรรมหุ่นยนต์จะช่วยลดการสัมผัสให้น้อยลง เว้นระยะห่าง ลดการติดเชื้อ และการกระจายแพร่เชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการดำเนินงานร่วมกันได้มีการส่งมอบผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น เตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติ เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้า โคโรนา หมอนสามเหลี่ยมสำหรับจัดท่านอนตะแคง และอุปกรณ์เสียงเตือนปัสสาวะใช้ร่วมกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น
#วช. #NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ