ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 3,023,478 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 43,239 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564
▶️ในระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 96,681 ตัวอย่าง 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 274 ห้องปฏิบัติการ
📚แหล่งข้อมูล: 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม