ADS


Breaking News

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทยและอาเซียน ณ วันที่ 10 มี.ค.64

     ➡️ (11 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เป็นเวลา 11 วันแล้ว จำนวนรวมสะสมที่ 36,797 ราย ใน 13 จังหวัด


     โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่าในวันที่ 10 มี.ค.64 ได้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก 6,612 ราย ผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3,675 คน, บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 2,284 คน, ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 368 คน และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 285 คน  โดยฉีดวัคซีนที่สมุทรสาครจำนวนมากที่สุด ตามด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ตาก ภูเก็ต สมุทรสงคราม นครปฐม  


     ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงภายหลังจากได้รับวัคซีน


     สำหรับในอาเซียน ได้ฉีดแล้วใน 8 ประเทศ รวม 5,932,940 โดส โดยมีประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด ตามด้วยสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ตามลำดับ

🌏 สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย 6,612 คน ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนี้


กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ

-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3,675 คน (55.6%)

-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 2,284 คน (34.5%)

-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 368 คน (5.6%)

-บุคคลที่มีโรคประจำตัว 285 คน (4.3%)


จังหวัดที่ฉีดวัคซีนมากที่สุด เรียงตามลำดับ

-สมุทรสาคร (2,218 คน)

-กรุงเทพฯ (1,515 คน)

-สมุทรปราการ (713 คน)

-ตาก (575 คน)

-ภูเก็ต (375 คน)

-สมุทรสงคราม (372 คน)

-นครปฐม (224 คน)

-ปทุมธานี (180 คน)

-นนทบุรี (159 คน)

-เชียงใหม่ (154 คน)

-สุราษฎร์ธานี (64 คน)

-ชลบุรี (63 คน)

-ราชบุรี (- คน)

🌏 การฉีดวัคซีนในอาเซียน ฉีดแล้ว 8 ประเทศ ดังนี้

-อินโดนีเซีย (4,837,576 โดส เท่ากับ 1.81% ของประชากร)

-สิงคโปร์ (611,314 โดส เท่ากับ 10.72% ของประชากร)

-มาเลเซีย (195,923 โดส เท่ากับ 0.60% ของประชากร)

-กัมพูชา (109,854 โดส เท่ากับ 0.67% ของประชากร)

-พม่า (105,285 โดส เท่ากับ 0.2% ของประชากร)

-ไทย (36,797 โดส เท่ากับ 0.06% ของประชากร)

-ฟิลิปปินส์ (35,669 โดส เท่ากับ 0.03% ของประชากร)

-เวียดนาม (522 โดส เท่ากับ <0.01% ของประชากร)


แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)