ADS


Breaking News

โครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยช่วยลูกหนี้จากโควิด-19 โดย กรมบังคับคดี สำเร็จ 91.51%

กรมบังคับคดีจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยช่วยลูกหนี้จากโควิด-19 ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 91.51% ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

     นางอรัญญา  ทองน้ำตะโก  อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือลูกหนี้ในกระบวนการบังคับคดี จากการจัดโครงการ "ไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"  ตามข้อสั่งการของ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสร้างสังคมที่เป็นสุข 

     สำหรับโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จะช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจจากปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่ไม่สามารถหาเงินมาชำระแก่เจ้าหนี้ได้ ซึ่งกรมบังคับคดีได้จัดให้มีโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ 116 แห่ง โดยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจากัน ให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องถูกบังคับคดีหรือถูกฟ้องล้มละลาย 

     นางอรัญญา กล่าวอีกว่า กรมบังคับคดี ได้ร่วมกับสถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต บริษัทลิสซิ่งเช่าซื้อ โดยผลการจัดโครงการดังกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 459 เรื่อง ทุนทรัพย์ 214,489,235.06 บาท ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ 345 เรื่อง ทุนทรัพย์ 147,935,604.71 บาท ความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยฯ คิดเป็นร้อยละ 91.51 

     ทั้งนี้กรมบังคับคดียังได้ยกระดับการให้บริการ ด้วยการเปิดบริการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี www.led.go.th การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call โดยผู้ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 881 4840,0 2881 4940 , 0 2887 5072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ