ADS


Breaking News

สค.ชี้แจง ประเด็น “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”


นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรายงานผลการชี้แจง ประเด็น “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ประจำวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

  2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

และเสริมพลังสตรี โดยได้ดำเนินการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

ซึ่งการส่งเสริมบทบาทสตรีทางเศรษฐกิจได้ดำเนินการทั้งในระดับครัวเรือน/ชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

2.1) ระดับครัวเรือน/ชุมชน มีหน่วยงานของ สค. ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี

และครอบครัว จำนวน 9 แห่ง (จังหวัดเชียงราย ลำพูน ลำปาง ขอนแก่น ศรีสะเกษ พิษณุโลก นนทบุรี ชลบุรี และสงขลา) รับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจประสบกับปัญหาการค้าประเวณี และกลุ่มสตรีในชุมชนที่ไม่มีอาชีพ ว่างงาน ขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการฝึกอบรมทักษะอาชีพในสถาบัน ซึ่งเป็นการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นหลักสูตร 3 เดือน และ 6 เดือน เช่น เสริมสวยสตรี ตัดผมชาย นวดแผนไทย ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอาหาร วิชาการโรงแรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนในระดับชุมชนเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มและเงินทุนให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินโครงการวินัยการออม เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวในชุมชนรู้จักวางแผนการใช้เงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น

2.2) ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สค. ประสานความร่วมมือกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ

และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย  (ASEAN Women Entrepreneurs Network – Thailand : AWEN Thailand) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน ที่ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอื่น ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมการค้า เพื่อยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมพลังและสร้างทักษะความเข้มแข็งในการเป็นผู้ประกอบการสำหรับสตรีในภูมิภาคอาเซียน โดยอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้ประกอบการสตรี

นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน แก่กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีผลงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การอบรม การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษาวิจัย หรือการรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.dwf.go.th https://www.facebook.com/sorkor023068633 เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.m-society.go.th/home.php และเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ https://www.prd.go.th/