ADS


Breaking News

DataOne Asia (Thailand) เสริมระบบ Bulk payments ของ National ITMX ให้รองรับมาตรฐาน ISO 20022

    DataOne Asia (Thailand) มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการให้บริการ “ระบบ Bulk payments” ของเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ (National ITMX) เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 20022 ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ได้ประกาศความสำเร็จในโครงการยกระดับประสิทธิภาพของระบบประมวลผลการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (Bulk payments) ตามมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และสามารถเปิดให้บริการต่อ ธนาคารสมาชิก ทั้ง 33 ธนาคารได้อย่างราบรื่น

     บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (National ITMX) ถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้ง ระบบการใช้บัตร ระบบไม่ใช้บัตร และการทำธุรกรรมตรงระหว่างบัญชีกับบัญชี บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ได้ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขและปรับปรุง “ระบบ Bulk payments ใหม่” ให้ครอบคลุมตามความต้องการของ ธนาคารสมาชิกของ ITMX ทั้ง 33 ธนาคาร ได้สำเร็จ 

     ระบบ  Bulk payment ของ ITMX มีการประมวลผลไปแล้วมากกว่า 96 ล้านธุรกรรม (transaction) คิดเป็นมูลค่า 4.3 ล้านล้านบาท ในปี2563 คิดเป็นอัตราเติบโตเชิงปริมาณธุรกรรมสูงถึง 60% ต่อปี และเชิงผลรวมมูลค่า 8% ต่อปี โดยระบบ Bulk payment ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบการจ่ายเงินขององค์กร (Corporate Payments) ทั้งระบบการจ่ายเงินเดือน, เงินปันผล,  ดอกเบี้ย, เงินกู้ , หลักทรัพย์, พันธบัตรรัฐบาล, การชำระสินค้าและบริการ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล เช่น กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ, เงินช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจน กองทุนสงเคราะห์โควิด -19

     นอกจากนี้ระบบ Corporate Payments ยังรวมถึงข้อมูลภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อธุรกิจอื่นๆ เช่น การชำระเงินแบบรอการตัดบัญชี (Deferred Payment), ระบบเอสโครว์ (Escrow Facility), รวมถึง Digital Check & New ICAS เพื่อช่วยให้ธนาคารสมาชิกสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น

     ความสำเร็จของ “ระบบ Bulk payment ISO 20022” ช่วยให้ธนาคารเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงินข้ามธนาคารได้สะดวกกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถ ลดงานเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการตรวจสอบ ถูกต้องแม่นยำ และที่สำคัญที่สุดคือ มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

     คุณวรรณา นพอาภรณ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการขึ้น ”ระบบ Bulk Payment ใหม” ที่พิ่งเปิดให้บริการต่อ ธนาคารสมาชิกของ National ITMX ทั้ง 33 แห่ง ได้อย่างราบรื่นว่า

     “DataOne หนึ่งในกำลังสำคัญในความสำเร็จนี้ ได้ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่าง ทั้งกำลังคน กำลังความคิด และการสนับสนุนอย่างดียิ่ง ของผู้บริหาร ในการดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหา และปรับปรุง “ระบบ Bulk Payment ใหม่” ให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว มีความเสถียร และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจำเป็นอย่างมาก ในการให้บริการต่อธนาคารสมาชิกทั้ง 33 แห่ง ถือเป็นการบรรลุหนึ่งใน Milestone ที่สำคัญของระบบบริการ ITMX ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย”

     คุณ อดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ, บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด กล่าวว่า  “ระบบ Bulk Payment ใหม่ เป็นหนึ่งในระบบ Payment หลักของประเทศ ในการให้บริการต่อ ธนาคารสมาชิก และลูกค้าของธนาคารสมาชิก ด้วยระบบนี้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ  แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 การเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ฝ่าฝืนไม่ได้ อยู่มากมาย การจะพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญระบบจากต่างประเทศ ให้เดินทางเข้าประเทศมาแก้ไขปัญหาระบบหลักในประเทศ อาจจะส่งผลเสียต่อการให้บริการลูกค้า และความเดือดร้อนของลูกค้าในประเทศเป็นวงกว้าง DataOne จึงลงทุนอย่างไม่จำกัดในนโยบายการสร้างและการส่งเสริมบุคลากร ทั้งของ DataOne และ ITMX ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบ Bulk Payment โดยถ่ายทอดด้วย ทั้งวิธี e-Learning, Classroom Training และ On the Job Training จนบุคลากรในประเทศ สามารถดูแล แก้ไข ปรับปรุง ระบบได้เอง และพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ให้น้อยที่สุด” 


เกี่ยวกับ National ITMX

     บริษัท เนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินระดับชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการชำระเงิน ซึ่งผลักดันให้ บริษัทฯ เพิ่มความสามารถที่ซับซ้อนและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน นำไปสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและในปี 2563 ระบบ ITMX ได้ดำเนินธุรกรรมไปแล้วมากกว่า 6,000 ล้านรายการ (transactions) คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมรวม 23 ล้านล้านบาท 


เกี่ยวกับ DataOne Asia (Thailand)

     บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรแก่กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดาต้าวันยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security เพื่อแบ่งเบาภาระด้านไอทีขององค์กรและสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้