ADS


Breaking News

💉💉8 ขั้นตอน เมื่อต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล💉💉

     สำหรับการฉีดวัคซีนจะใช้เวลา 5-7 นาที และรอดูอาการอย่างน้อย 30 นาที 


📌ก่อนเข้ารับบริการ : คัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ

📌ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (ทำบัตร)

📌ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต 

📌ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน 

📌ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน

📌ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน

📌ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน LINE Official account “หมอพร้อม”

📌ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสาร การปฏิบัติตัวหลัง​ฉีดวัคซีน 

📌ขั้นตอนที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (LINE OA “หมอพร้อม”) 


     📍LINE OA หมอพร้อม ใช้ทำอะไรบ้าง

     ติดตามวัคซีนหลังฉีด 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน

     แจ้งนัดหมายฉีดครั้งที่ 2

     รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน 


     นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมดูแล 


แหล่งข้อมูล สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


#ไวรัสโคโรนา #วช #อว #COVID19