ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมอบรมการปลูกและดูแลรักษาองุ่นไชมัสแคส พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

การอบรมการปลูกและดูแลรักษา

องุ่นไชมัสแคส

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาคบรรยาย

รับจำนวน 100 ท่าน

15 - 16 มีนาคม 2564

เวลา 9.00 -16.00 น.

ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


การศึกษาดูงาน

รับจำนวน 50 ท่าน

16 - 19 มีนาคม 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นไชมัสแคส

ของโครงการจัดการความรู้ใน จ.พิษณุโลก

ตาก ลำปาง และเชียงใหม่

ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เดินทางศึกษาดูงาน

ภายใต้เงื่อนไข เกษตรกรที่สนใจปลูกจริง

และมีประสบการณ์พอสมควร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
วช. หนุนนักวิจัย ม.นเรศวร โชว์ต้นแบบความสำเร็จเทคโนโลยีผลิตองุ่นไชน์มัสแคทไร้เมล็ด ณ เชียงใหม่


Shinemuscat

QR Code

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-LMev9IZnUCwxU6AyUP9UvBf0QIPHmtCgd2DgRCdQ71UMEpYV1UzTVBKSEdCNDJTN0VJUFlaSzQ4Sy4u

ลงทะเบียน

www.AGI.nu.ac.th

สนใจติดต่อ 055-96-2718, 055-96-2777