ADS


Breaking News

"ราชภัฏโพลล์" ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์

     "ราชภัฏโพลล์" ระบุสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนลดความเสี่ยงโควิด-19 เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ชี้สัญญาณเน็ต-ความเมื่อยล้าคือปัญหาใหญ่การเรียนออนไลน์ ระบุชัดโทรศัพท์มือถือยืนหนึ่งอุปกรณ์จำเป็นสำหรับระบบออนไลน์ 


⭕️ ราชภัฏโพลล์ ⭕️

การสำรวจความคิดเห็นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ประเทศไทย ด้วยการเก็บสถิติรายจังหวัดเพื่อประมวลผลภาพรวมแนวโน้มประเทศที่แม่นยำกว่า!!!


🔺สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด-19 " เน้นการนำรูปแบบการเรียนการสอนเแบบออนไลน์มาใช้ "

🔺ระบุชัด โทรศัพท์มือถือ ยืนหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระบบ ออนไลน์

🔺🔺ย้า!!!! ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และความเมื่อยล้าในการใช้ อุปกรณ์คือปัญหาสำคัญในด้านการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

     เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เผยการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หัวข้อ "การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" โดยเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี จำนวน 72,626 คน ระหว่างวันที่ 24 - 29 มกราคม 2564 พบว่า สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 78.18% โดยเฉพาะในเขตควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีการเรียนกรสอนแบบออนไลน์ 88.06% 

     ทั้งนี้ อุปกรณ์หลักในการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือ 71.32% รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก 30.31% ส่วนปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ อันดับหนึ่งคือความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 41.15% และปัญหารองลงมาคือความเมื่อยล้าสายตาจากการใช้มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับใช้เรียน 31.81% 

     ติดตามผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38  แห่ง เพิ่มเติม ได้ที่

https://register.kpru.ac.th/rajabhatPoll/?nu=20200007_report_poll