ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่ส่งต่อ "ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" แจกจ่ายถุงยังชีพให้ชาวบ้าน 10 จังหวัด ต่อเนื่อง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
ระดมทีมลงพื้นที่ 10 จังหวัด
ออกแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงมอบหมายให้นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดทีมสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ระดมถุงยังชีพลงพื้นที่แจกจ่ายเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ทันที
     โดยระหว่างวันที่ 30 มกราคม- 7 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นครนายก สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และ อ่างทอง รวม 10 จังหวัด ถุงยังชีพจำนวน 2,400 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยการดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ประสานหน่วยงานรัฐในพื้นที่แต่ละแห่ง และปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ
     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปี 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งใน “ด้านบรรเทาสาธารณภัย” ในการปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน “ด้านสังคมสงเคราะห์” ในการลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งตู้ปันสุขไปตามพื้นที่ต่างๆ และ “ด้านหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้าน เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะเป็น แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเน้นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน การแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในปี 2564 นี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ ยังคงน่าเป็นห่วง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 22 ล้านบาท
     ## ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ ##

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน