ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง ผนึก พช. “สร้างชีวิต” มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่สุโขทัย และพิษณุโลก

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างชีวิต” มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก 
     วานนี้ (วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ  และ นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก รวม 23 ครัวเรือน คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 323,920 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธี 
     การดำเนินการ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์  จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ได้ริเริ่มโครงการฯ (ระยะที่ 1)  ลงพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ทั้งสิ้น 98 ครัวเรือน โดยมอบแล้วเสร็จในปี 2563 รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 1,288,712 บาท
โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก ลำพูน  ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 500 ครัวเรือน รวมงบประมาณดำเนินการเป็นเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
     กว่า 111 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ รวมทั้งการมอบโอกาสทางอาชีพ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน  ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิตต่อไป
     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ## 
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418 #ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน