ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 6 ก.พ.64 เวลา 7.00 น.

 รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 

ณ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 12 - 81 ug/m3 

อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง   

#DustBoy #pm2_5 


ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy


ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

https://pm2_5.nrct.go.th