ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 

ณ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ณ เวลา 16.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 

#DustBoy #pm2_5 


ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy


ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม