ADS


Breaking News

ขอเชิญชม FB live "วิจัยและนวัตกรรม สู้ภัย COVID-19"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

แถลงข่าว

วิจัยและนวัตกรรม สู้ภัย COVID-19

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.30 น.

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี)

แผนการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง "การบริหารจัดการวัคซีน Covid-19 ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ"

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นพ.เกียติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 

อธิบดีกรมการแพทย์

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง 

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอ. นพ. สมชาย ธนะสิทธิชัย 

กรมการแพทย์

นพ.เมธา อภิวัฒนากุล 

กรมการแพทย์

รศ.พญ.ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ผศ.นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

Project Associate HITAP

LIVE

เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้ทาง

Facebook : nrctofficial