ADS


Breaking News

งานแถลงข่าว เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาหน้าวัดพระราม

     วช.ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข พร้อมจัดงานแถลงข่าว เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณเล่นเพลงอยุธยาหน้าวัดพระราม โครงการวิจัยพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรี เพื่อพ้ฒนาและสร้างสรรค์จินตนาการใหม่โดยอาศัยร่องรอยวิถีชีวิตของชุมชนและการขยายผลต่อยอดวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ โดย ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. และ รศ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุข ร่วมแถลงข่าว กล่าวรายงานการจัดงานโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น.ณ ห้องโถง ชั้น1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ