ADS


Breaking News

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หญิงคนแรกของไทย

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วช.

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

www.nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ