ADS


Breaking News

กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย

    กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ช่วยชุมชมชนออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นทีมีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยในปี 2563 มีกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 792 ราย/กลุ่ม ทั่วประเทศ แบ่งฝึกปฏิบัติ  6 รุ่นตามภาค ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม “New normal” ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเสน่ห์วิถีชุมชนที่ซ่อนอยู่ อาทิหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านแสมผู้ จังหวัดระยอง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว บ้านหาดบ้าย จังหวัดเชียงราย บ้านบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านคลองต่ำ จังหวัดปัตตานี และ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม นำมาพัฒนาต่อยอดตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เน้นตลาดเชิงการผลิต สร้างอาชีพ รายได้ที่ยั่งยืน โดยมี ภาคกลาง จำนวน 346 ผลิตภัณฑ์  ภาคใต้ จำนวน 182 ผลิตภัณฑ์  อีสาน จำนวน 161 ผลิตภัณฑ์  และ ภาคเหนือ จำนวน 103  ผลิตภัณฑ์ พร้อมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ หลังสถานการณ์ โควิด-19 ผ่อนคลายลง

    เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 “Change for good”